Handlingar

Här hittar du förslaget till SKR:s inriktning 2020-2023 samt övriga handlingar till kongressen.

Protokoll

Protokoll från kongressen (PDF, nytt fönster) Pdf, 3.3 MB.

Föredragningslista

Föredragningslista för kongressen Pdf, 115.1 kB.

Inriktningsdokumentet

Inriktningen för Sveriges Kommuner och Region 2020–2023 (PDF, nytt fönster) Pdf, 1.1 MB.

Motioner

Motioner till SKR:s kongress 2019 (PDF, nytt fönster) Pdf, 15.1 MB.

Styrelsens förslag till beslut

I dokumenten finns både motionen och styrelsens förslag till beslut. Alla dokument är pdf-dokument som öppnas i nytt fönster.

Reservationer från styrelsesammanträdet den 8 november 2019 (Word, öppnas i nytt fönster) Word, 42.5 kB.

1. Förslag till mål och inriktning avseende kollektivavtal Pdf, 215.8 kB.

2 och 62. En modern lagstiftning för patientuppgifter och  SKL behöver arbeta mer för att stödja och stärka regionernas arbete med att höja sjukvårdens effektivitet Pdf, 788.9 kB.

4 och 19. Överför huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården till hälso- och sjukvården och Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Pdf, 296.2 kB.

5. Kommuner som aktör vad gäller arbetssökandes matchning Pdf, 128 kB.

6 och 12. Förstärkning av kommunerna som följd av Arbetsförmedlingens ändrade organisation Pdf, 1.6 MB.

7. Underlätta byggandet av cykelvägar Pdf, 259.1 kB.

8. SKL ska genomföra en nationell cykelpotentialstudie Pdf, 312.8 kB.

9. Breddad finansiering av kollektivtrafiken Pdf, 269.1 kB.

10. Innovativa läkemedel kräver omgående innovativa finansierings- och betalningsmodeller Pdf, 325.1 kB.

11. Strategiskt arbete för att minska förekomsten av sjukhusrelaterad undernäring Pdf, 264.6 kB.

12. Se motion 6.

13. Motion angående kostnadstäckning för riksidrottsutbildningar Pdf, 810.7 kB.

14. Kommunalt medbestämmande och inflytande vid etablering av gruvverksamhet? Pdf, 1.5 MB.

15. SKL ska växla upp i sin roll i klimatomställningen Pdf, 104.9 kB.

16. SKL ska stötta kommunerna att möta nya fossilfria trafikslag Pdf, 107.1 kB.

17. En jämlik och likvärdig skola Pdf, 224.4 kB.

18. Stärk allmännyttans roll Pdf, 41.7 kB.

19. Se motion 4.

20. Ge regioner och kommuner möjlighet att upphandla flygtrafik Pdf, 69.7 kB.

21. Ge kommunerna möjligheten att vara utförare av statliga arbetsmarknadsinsatser Pdf, 68.5 kB.

22. Utred alternativ till individuella löner Pdf, 316 kB.

23. Patientsäkerheten främst Pdf, 249.8 kB.

24. Det regionala utvecklingsansvaret och miljöarbetet är centrala frågor för SKL Pdf, 43.2 kB.

25. Digitalisering för ökad jämlikhet Pdf, 295.7 kB.

26. En jämställd arbetsmarknad - jämställda löner Pdf, 245.6 kB.

27. SKL ska löpande utvärdera de stöd med Artificiell Intelligens inom sjukvården, som finns på marknaden Pdf, 329.2 kB.

28. Motion angående nationellt förbud mot böneutrop Pdf, 167.4 kB.

29. Standardiserat test i svenska för C2-nivån Pdf, 138.7 kB.

30. Kvalitetsmått och väntetider i 1177 Pdf, 239.6 kB.

31. Familjehemsplaceringar Pdf, 300.3 kB.

32. SKL ska undersöka möjligheterna att ta fram ett nationellt program för att följa upp ungdomars fysiska aktivitet Pdf, 311.4 kB.

33. Kommunala och regionala riktlinjer för säkerhetspolitiskt känsliga investeringar Pdf, 318.8 kB.

34. Motion om att förhindra IS-terroristers återvändande Pdf, 139.3 kB.

35. SKL ska verka för en saklig, vetenskaplig klimatdebatt Pdf, 149.8 kB.

36. SKL ska utreda kommunernas ekonomiska utmaning med migrationen och med prognos framåt Pdf, 138.9 kB.

37. Uppgradera våra dricksvattentäkter Pdf, 162.4 kB.

38. SKL ska löpande utvärdera de digitala lärplattformarna för skolan, som finns på marknaden Pdf, 286.6 kB.

39. Gröna hållbara samhällen Pdf, 80.6 kB.

40. Nationellt gemensamt tiggeriförbud Pdf, 142.7 kB.

41. Förbjud omskärelse av friska pojkar Pdf, 304 kB.

42. SKL har en viktig roll för att främja svensk besöksnäring Pdf, 79.7 kB.

43. Bryt den ofrivilliga ensamheten Pdf, 305.2 kB.

44. Motion om att SKL i sin påverkansagenda mot riksdag/regering skall anse att ett dubbelspår mellan Göteborg och Oslo skyndsamt skall prioriteras i kommande nationella infrastrukturplaner för järnväg Pdf, 152.1 kB.

45, 48 och 55. Motion ang. proportionella val till delegationer, utskott, beredningar m. m., Motion om att SKL:s arbetsutskott, beredningar, delegationer och andra sammanslutningar tillsätts på grundval av partiernas representation i SKL-kongressen, Motion för en förbättrad demokratisk tillsättning av ledamöter i beredningar, styrelse och delegationer Pdf, 316.2 kB.

46. Ökad träanvändning inom byggandet en förutsättning för att uppnå Agenda 2030 Pdf, 179.2 kB.

47. Inled en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur Pdf, 154.4 kB.

48. Se motion 45.

49. Självförsörjningsgraden Pdf, 317.1 kB.

50. En stärkt minoritetspolitik på riktigt i våra kommuner och landsting Pdf, 235.8 kB.

51. Språktest för medborgarskap Pdf, 318.9 kB.

52. Inför en digitaliseringsdelegation Pdf, 295.9 kB.

53. Ingen gratis tolktjänst för svenska medborgare Pdf, 295.2 kB.

54. Införandet av obligatoriska hälsokontroller av nyanlända invandrare Pdf, 304.1 kB.

55. Se motion 45.

56. Översättningar Pdf, 317 kB.

57. Samhällsekonomiska kalkyler som en förutsättning vid investeringar ibland annat trafikinfrastruktur Pdf, 55.7 kB.

58. Använd trängselskattportalerna för att beivra tunga fordon som bryter mot miljözonsregler Pdf, 44.3 kB.

59. Höjda ambitioner för luftkvalitet Pdf, 45.4 kB.

60. Ta bort förmånsbeskattningen på subventionerade priser inom kollektivtrafik för anställda Pdf, 441 kB.

61. Utvärdera och utveckla stöd till samarbete mellan kommuner, regioner och andra organisationer Pdf, 260.8 kB.

62. Se motion 2.

63. Steg 1- och 2-åtgärder i Länsplan Pdf, 81.6 kB.

64. God vård i samhällets regi utan att anhörigfällan slår igen Pdf, 290.5 kB.

65. Nya stambanor för höghastighetståg bygger ihop stad och landsbygd Pdf, 642.1 kB.

66. Strategi för hälsa Pdf, 280.5 kB.

67. Finansiering av och ansvar för klimatanpa Pdf, 35.8 kB.ssningsåtgärder Pdf, 35.8 kB.

68. Agenda 2030 Pdf, 107.6 kB.

69. Kommunala krav och konkurrens i bygg-branschen Pdf, 41.8 kB.

70. Nya intäktskällor för kommuner och regioner Pdf, 260.4 kB.

71. Förläng Heltidsresan Pdf, 286.8 kB.

72. Ett helhetsgrepp på barn- och ungdomshälsa Pdf, 222.8 kB.

Interpellationer

Anmälan av interpellationer Pdf, 58 kB.

1. Bevakar SKL kommunernas och de små kommunägda energibolagens intressen när det gäller införandet av en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden? Pdf, 12.9 kB.

2. Materialkrisen inom sjukvården Pdf, 128.4 kB.

Övriga handlingar

Övriga handlingar