Utställare

Ett urval av de utställare du får träffa under Skolriksdag 2023.

Utställarna listas i bokstavsordning.

B

Binogi – den digitala vägen till lärande

Binogi är ett digitalt flerspråkigt inkluderande komplement till traditionella läromedel i form av korta animerade lektionsfilmer med tillhörande quiz, baserat på Lgr22. Det ger alla möjlighet att följa med i undervisningen. Åk 4-9, gy/vux.
Skolor får tillgång till Binogi genom att huvudman går med i Språkprojektet; ett forsknings- och utvecklingsprojekt.

Binogi

BRAVOLesson

Skicklig undervisning i varje klassrum som är kompensatorisk på vetenskaplig grund.

Nu kan lärare och skolledare se, prata om och utveckla detaljerna…

… i den undervisning som forskarna återkommande konstaterat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Vad GÖR en skicklig lärare? Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken beskriver det med konkreta iakttagbara läraraktiviteter.

Vill ni skapa utvecklingsglädje och tillsammans sätta systematiskt fokus på detaljerna i undervisning på vetenskaplig grund?

Vi hjälper skolchefer och rektorer som har systematiska ambitioner kring kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Det systematiska sättet att höja kunskapsresultaten i varje klassrum.

100-tals skolor i Norden använder BRAVOLesson som är app-webb-video för auskultation, lektionsobservationer, självreflektion, learning studies etc. och systematik över tid.

Välkommen till vår monter för samtal om det som har störst påverkan på elevernas lärande!

BRAVOLesson

C

Clockwork skolbemanning och rekrytering

Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med kompetensförsörjning av all skolpersonal inklusive elevhälsa – från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet. Vi är inte ytterligare ett bemannings – och rekryteringsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola!

Clockwork people

D

Dans i skolan

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11).

Stiftelsen Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskaper så att alla elever får möta dansen som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att förankra dansen i skolan.

Målen för det nationella Institutet Dans i skolan är:

  • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
  • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Obligatorisk dansundervisning i grundskolan under ledning av utbildade danslärare finns i närmare 100 av landets kommuner. Nu växer också intresset för dans i förskolorna och förskollärarutbildningar och lärarutbildningar förankrar dansen som uttrycksform i sina utbildningar.

Skolriksdagen är en viktig och utmärkt mötesplats för att inspirera nya kommuner så att vi kan leva upp till visionen Dans i skolan för alla!

Dans i skolan

Digitalfox

Digital Fox förenklar och digitaliserar processer i offentlig sektor, främst inom skola och förskola. I vårt system, DF RESPONS, omvandlar vi analoga, tidsslukande rutiner och arbetssätt till smarta, användarvänliga digitala processer. Anmälan och utredning av kränkande behandling, klagomålshantering, anmälan och utredning av omfattande frånvaro är exempel processer som finns i DF RESPONS.

Digitalfox

F

Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

G

Gleerups

Gleerups erbjuder strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade samt anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav.
Gleerups målsättning är att våra läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan.
Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill Gleerups bidra till att bygga världens bästa skola och högskola."

Gleerups

I

Ifous

Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola – är skolhuvudmännens forskningsinstitut. Ifous drivs som en ideell förening, med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för det svenska utbildningssystemets FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ifous

L

Lexplore

Lexplore är skapat ur en passion för läsutveckling. Med en unik screeningmetod byggd på artificiell intelligens och eyetracking kartläggs läsförmågan hos elever i grundskolan snabbt och träffsäkert. Utifrån elevens unika nivå rekommenderas läsövningar och böcker automatiskt i tjänsten, allt för att utveckla läsförmågan hos alla elever i grundskolan. Systematisk läsutveckling som gör skillnad! Hittills använder över 2 000 skolor och kommuner runtom i världen Lexplore’s tjänst.

Lexplore

Livsmedelsverket

Vi är på Skolriksdagen för att få träffa er beslutsfattare och höra mer om hur ni ser på skolmåltiderna. Vi vill veta hur vi på Livsmedelsverket kan stötta er att utveckla dem och vilka hinder ni ser som står i vägen för den utvecklingen. Skolmaten är bra, men vi vet att genom att nyttja skolmåltiderna bättre kan ni få nöjdare elever som orkar prestera sitt bästa i skolan. På så sätt kan eleverna få goda förutsättningar att också må bra i framtiden. Kom och träffa oss i vår monter!

Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris. Vi arbetar för att utveckla de offentliga måltiderna, exempelvis genom att visa hur andra kommuner arbetat med skolmåltiderna som ett verktyg i Agenda 2030-arbetet.

Livsmedelsverket

Moderaterna

Välkommen till Moderaternas gruppmöte under Skolriksdag 2023!

För att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan måste de skickliga lärarna bli fler och eleverna behöver få mer tid tillsammans med dem i en trygg studiemiljö. Detta är några av Moderaternas nationella prioriteringar för att höja kvaliteten och resultaten i skolan.

Moderaterna inledde i början av året ett arbete med att utveckla moderaternas utbildningspolitik. Arbetsgruppens rapport ska till hösten utgöra grunden för en proposition till partistämman. Arbetet är i full gång och vi vill ge en lägesbild över hur det fortgår och framförallt ta emot eran återkoppling till arbetsgruppen. Vi kommer även beröra hur arbetet nationellt fortlöper med implementering av Tidöavtalet så här långt.

Mötet leds av Moderaternas tillförordnade utbildningspolitiska talesperson, Noria Manouchi. Kontaktperson: Gösta Lundström, moderata riksdagskansliet, tfn: 072-205 33 64, e-post: gosta.lundstrom@riksdagen.se.

O

Omställningsfonden

Omställning är en naturlig del av arbetslivet. Vi stöttar välfärdens medarbetare, fack och arbetsgivare med kompetensutveckling och karriärväxling både under och efter anställning. Omställningsfonden grundades 2012 och är en stiftelse som drivs utan vinstintresse och ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona, tillsammans med Kommunal, OFR:s förbundsområden och AkademikerAlliansen. Vi är en kollektivavtalad stiftelse som jobbar utifrån Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR och omfattar 1,3 miljoner anställda inom kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona.

Omställningsfonden

R

Riksgymnasiet Örebro

Riksgymnasiet Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Här går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och generell språkstörning. Undervisningen sker på teckenspråk eller på talad svenska med hörteknik. Huvudman för verksamheten är Örebro kommun.

Riksgymnasiet Örebro

S

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan arbetar för att barn och ungdomar ska få skapa sig en egen relation till skogen och få en tydligare bild av skogens roll i samhället. Vårt arbete bedrivs på skolans villkor, och vi erbjuder gratis pedagogiskt material som är faktagranskat samt kopplat till skolans kurs- och läroplaner (Lpfö 18 och Lgr 22).

Skogen i Skolan startade 1973 och vi är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (myndighet, universitet, organisationer samt näringsliv). Skogen i Skolans kansli är placerat under Föreningen Skogen, som är en ideell förening.

Genom att möta skolorna lokalt, har vi sedan starten visat lärare och elever hur skogen och utomhuspedagogiken, kan hjälpa dem att nå målen i läroplanen. Samtidigt lär sig dagens unga vad skogen ger och vilka framtidsmöjligheter skogen erbjuder.

Skogen i skolan

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Skolforskningsinstitutet

Skolverket

Skolverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag på nationella målsättningar för alla skolformer och fritidshemmet samt utarbetat delmål, indikatorer, framgångsfaktorer och underlag för analys som knyter an till de nationella målsättningarna. Arbetet har genomförts i kontinuerlig samverkan och dialog mellan Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet. Det övergripande syftet med kvalitetssystemet är att skapa en högre grad av nationell och regional samling kring arbetet för att öka likvärdigheten och förbättra kvaliteten i hela skolväsendet. Kvalitetssystemet används som underlag för kvalitetsdialoger som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheter erbjuder skolhuvudmän i hela landet. Besök utställningsmontern för att träffa medarbetare från båda myndigheterna för att prata kvalitetssystem och kvalitetsdialoger.

Skolverket

Studentlitteratur

Studentlitteratur grundades 1963 och är idag Sveriges ledande utbildningsförlag.

Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, digitala utbildningar och informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan.

Studentlitteratur

Svensk biblioteksförening

I över 100 år har Svensk biblioteksförening drivit på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner, och för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter.

Vi är en ideell, medlemsdriven organisation med ca 3 100 medlemmar; de flesta enskilda bibliotekarier, men cirka 450 är bibliotek och andra organisationer.

För skolan är vår vision ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete.

Svensk biblioteksförening

Sverigedemokraterna

Under Skolriksdagen inbjuds samtliga sverigedemokratiska politiker till gruppmöte den 9 maj kl. 13.15-15.30 för samtal och diskussion om sverigedemokratisk utbildningspolitik. Medverkar gör bland andra Patrick Reslow, riksdagsledamot och talesperson för utbildningsfrågor. Varmt välkomna!

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med 135 000 medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, tvistlösning och ett ekonomiskt stöd.

För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbete för att värdens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Sveriges elevkårer

Sveriges Skolledare

Sveriges Skolledare är ett fack- och yrkesförbund för rektorer och andra skolledare inom alla utbildningsformer från förskola till vuxenutbildning, inklusive folkhögskola och kulturskola. Förbundet har 17 000 medlemmar och är ett av 21 förbund inom Saco.

Sveriges Skolledare bildades 1 januari 2023 av det tidigare förbundet Sveriges Skolledarförbund och föreningen Lärarförbundet Skolledare. Förbundet har under en övergångsperiod två ordförande, Ann-Charlotte Gavelin Rydman samt Matz Nilsson.

Sveriges Skolledare bevakar skolledarnas arbetsförhållanden och anställningsvillkor och bidrar med professionens samlade kunskap och erfarenheter i den aktuella debatten.

Sveriges Skolledare är den samlade och starka rösten för ledare inom utbildning. Vi skapar bättre förutsättningar för en hållbar, utvecklande och stolt profession av skolledare.

Sveriges skolledare

T

Tempus

Tempus är ett beprövat och lättanvänt system för schemaläggning, närvarohantering och resursplanering av både barn och personal i förskolan. Tempus förenklar vardagen och effektiviserar verksamheten, och ger både vårdnadshavare och personal mer tid för barnen.

Administration & förvaltning
Tempus administrationsportal ger personal, administratörer och rektorer en tydligare bild av verksamheten. Placeringar, kommunikation med vårdnadshavare, statistik och översikt över skolor och avdelningar är bara några av funktionerna som finns samlade här.

I verksamheten
Med Tempus slipper personalen hålla koll på papperslappar med scheman och påminnelser till vårdnadshavare. Tempus ger snabb överblick över både schemalagd tid och faktisk närvaro, vilket underlättar planering och samarbete mellan avdelningar. Tack vare mindre administration får personalen på förskola och fritids mer tid för barnen!

För vårdnadshavare
Digital schemaläggning, faktisk närvaro, automatiska påminnelser och kommunikation med personalen är bara några av Tempus fördelar för vårdnadshavare. Det har aldrig varit enklare att schemalägga för förskola och fritids!

Tempus

Totalförsvar/SPSM

Tillsammans är vi totalförsvaret.

Vårt omvärldsläge är kraftigt försämrat, och det påverkar oss som arbetar i skolan på olika sätt. Det handlar både om skolans organisation och om arbetet med eleverna. Skolan är en samhällsviktig verksamhet, och en garant för att upprätthålla Sveriges demokratiska värderingar. Där är vi alla viktiga, och genom förberedelse och övning kan vi bli mer trygga och handlingskraftiga. När vi arbetar med totalförsvar, motståndskraft och beredskap i skolan gör vi skillnad för Sverige.

Kom och träffa myndigheterna i montern, ställ dina frågor om totalförsvar i skolan, ta del av konkret material att använda för att organisera för, och undervisa om totalförsvar.

U

Unikum

Unikum är Sveriges största digitala verktyg för samarbete och kvalitet kring lärande för alla skolformer; förskola, grundskola, gymnasium till vux.

Alla barn och elever är unika, och därför vill vi att det ska vara lätt att anpassa lärandet till deras unika förutsättningar och situation. Unikum synliggör lärandet på mobiler och datorer för över 1 miljon användare.
Vi är en lättanvänd och trygg lärportal, som byggts för att smidigt komplettera molntjänster från Google och Microsoft, där lärare över hela landet kan dela med sig och inspirerar varann. Vi fokuserar på skolans kärnprocess: lärande med kvalitet.

Kom förbi vår monter för att höra mer om projekt Smart Kvalitet – ett nationellt samarbete mellan utvecklingsintresserade kommuner och Unikum. Vi berättar hur Smart Kvalitet kan hjälpa dig att förstå samband i lärflödet och använda data för att skapa bättre resultat för barn och elever.

Unikum

Uppsala universitet, EDU Uppdragsutbildning

EDU Uppdragsutbildning är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier – Department of Education vid Uppsala universitet.Vid institutionen finns några av landets mest spännande och framgångsrika utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer. Institutionens föreläsare, seminarieledare och kompetensutvecklare undervisar och forskar inom hela det utbildningsvetenskapliga fältet. Vi jobbar brett med olika pedagogiska frågeställningar utifrån utmaningar och behov som finns hos våra uppdragsgivare. Våra utbildningar tar sin utgångspunkt i aktuell forskning med en tydlig koppling till kursdeltagarnas egen verksamhet. EDU Uppdragsutbildning riktar sig vanligtvis till yrkesverksamma vid kommuner, myndigheter, organisationer och företag.

EDU Uppdragsutbildning, Uppsala universitet

V

Vänsterpartiet

Svenskt socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Svensk skola ska vara jämlik, alla barn och unga ska ges samma rätt till utbildning. En skola som ger barn lika chanser är också kompensatorisk, det vill säga den förmår ge mer stöd till den som kommer från sämre förutsättningar. Under lång tid fanns det en vilja till detta. Politiska reformer lade grunden för en av världens bästa skolor. Så är det inte längre. Alldeles för många barn går idag miste om en bra skolgång. Det är ett misslyckande, inte bara för det enskilda barnet, utan också för samhället i stort. Sverige är extremt. Som enda land i världen råder det fri dragningsrätt på de skattemedel som ska gå till våra barns utbildning. Pengarna du och jag betalar för våra barns skolgång och framgång går till vinster i skolkoncerner och hamnar i skatteparadis. Dessutom leder den marknadsanpassade skolan till betygsinflation, segregation och ökad ojämlikhet. Privatiseringsexperimentet med marknadsskolan har förstört möjligheterna för tusentals barn. Marknadsskolan är ett monumentalt misslyckande.