Ombudspraktika

Här hittar du som är ny som ombud på SKR:s kongress en kort introduktion till kongressen och dess uppdrag.

Kongressen är det organ där SKR:s medlemmar (kommuner och regioner) kan utöva sin beslutanderätt.

Enligt SKR:s stadgar ska den nya mandatperioden inledas med två kongresser, en valkongress och en ordinarie kongress. Kongressernas sammantagna uppdrag är att besluta om den politiska ledningen för SKR samt vilken inriktning som förbundet ska ha den kommande mandatperioden.

Valkongress

Valkongressens huvuduppdrag är att välja den politiska ledningen för SKR, i form av styrelse och ordförande. Under valkongressen behandlas:

  • Val av valutskott
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
  • Val av valnämnd
  • Val av revisorer och ersättare för dessa
  • Eventuella stadgeändringar

För att få fram kandidater till styrelsen och ordförandeposten börjar valkongressen med att utse ett valutskott. Valutskottet består av cirka 15 ombud från olika partier. Utskottet ska sedan arbeta fram kandidater till de poster som ska väljas av kongressombuden. Under valutskottets överläggningar ajourneras kongressen, för att sedan återupptas när utskottet har arbetat fram ett förslag och det är dags för omröstning.

Ordinarie kongress

SKR:s ordinarie kongress hålls i november. Den ordinarie kongressen skiljer sig mot valkongressen på flera områden. Ordinarie kongressen är mer fokuserad på förbundets verksamhet såsom revision och förbundets årsredovisning. Men framför allt innehåller kongressen beslut rörande inriktningen för förbundets kommande fyra år. Det är vid denna kongress som målen och inriktningen för mandatperioden ska stakas ut. Det är till den ordinarie kongressen som medlemmar och enskilda ombud har möjligheten att skriva motioner som kongressen ska behandla.

SKR:s stadgar