Kallelse av ombud

Ombud kallas till kongress senaste två veckor innan valkongress, för ordinarie kongress gäller sex månader.

Om ett ordinarie ombud tackar nej till att delta bjuds den ersättare som står först på tur för partiet i det länet in. Om även den förste ersättaren tackar nej går inbjudan vidare till nästa ersättare på listan och så vidare.

Val av ombud

Det är viktigt att du som är ombud svarar på inbjudan du får även om du tackar nej. Det är först om du aktivt svarar nej som inbjudan kan gå vidare till en ersättare för ditt parti.

Ersättare med närvarorätt

Varje parti som är representerat på kongressen har rätt att kalla in ett antal ersättare med närvarorätt. Valnämnden har fastställt antal per parti, och partierna själva utser dessa och meddelar SKR. Detta för att inte få tomma platser bland ombuden.