SKR:s bolag

Här finns information om de som medverkar i utställningen och SKR Talks på kongressen.

SKR:s bolagskoncern består av sju bolag. Det finns även ett antal intresseföreningar, tre av dem träffar du i utställningen under kongressen; Sobona, Svenskt Ambulansflyg och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Frågor om SKR Företag kan ställas till SKR Företags vd Lena Dahl via info@skr.se

Adda AB, vd Monica Skagne

Adda utvecklar kompetens och förmåga att ställa om tillsammans med kommuner och regioner. Det ger välfärden förmåga och möjlighet att spara tid och pengar. Adda verkar inom digitalisering, strategisk försörjning och effekthemtagning.

Adda

Equalis AB, t.f. vd Anna Norling

Equalis bidrar till patientsäker och jämlik vård genom att stödja sjukvården i kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Equalis tillhandahåller program för extern kvalitetssäkring, genomför användarmöten, arbetar för en ökad standardisering av terminologier samt andra aktiviteter som syftar till harmonisering och förbättring av undersökningsresultat inom svensk sjukvård.

Equalis

Inera AB, t.f. vd Patrik Sundström

Inera samordnar, tillhandahåller och utvecklar sektorsspecifik arkitektur, infrastruktur och plattformar på uppdrag av regioner och kommuner. Inera driver ett antal gemensamma tjänster såsom 1177, Nationell patientöversikt och Journalen. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal.

Företagspresentation Inera (PDF) Pdf, 681.2 kB.

Inera

KPA Pension AB, vd Camilla Larsson

KPA-koncernen arbetar med försäkringar och pensionsadministration åt kommuner, regioner och företag inom kommun- och regionsektorn och deras anställda. Affärsidén är att erbjuda arbetsgivare och anställda pensionslösningar, försäkringar och andra produkter för långsiktigt sparande som ger en trygg pension i en hållbar värld.

KPA Pension AB

SALAR International AB, vd Ryan Knox

SALAR International bedriver internationellt utvecklingssamarbete med SKR/Sida som huvudsaklig uppdragsgivare. Bolaget bedriver projekt inom områdena demokrati, förvaltning och samhällsservice i syfte att utveckla lokal och regional demokrati i andra länder. Uppdragen genomförs i stor utsträckning med hjälp av förtroendevalda och tjänstemän från Sveriges kommuner som experter.

Företagspresentation (PDF) Pdf, 2.4 MB.

Salar International

SOS Alarm Sverige AB, vd Madeleine Raukas

SOS Alarms uppdrag är att ansvara för nödnumret 112 samt ha en central roll i samhällets krisberedskap. SOS Alarm hanterar även SMS 112 för funktionshindrade, informationsnumret 113 13 samt viktigt meddelande till allmänheten (VMA). På uppdrag av Socialdepartementet hanteras journumret 116 000 för anmälan av försvunna barn. Idag finns 15 larmcentraler över landet med robust teknik, redundanta system och fysiskt skydd. Larmcentralerna besvarar cirka 3,4 miljoner 112-samtal varje år, mer än 1 miljon av dessa är samtal om vårdärenden.

SOS Alarm

Slussgården AB, vd Lars Kinneholm

Slussgården äger och förvaltar nio fastigheter och tomträtter i Stockholm och Lidingö. Företagsgruppen ansvarar också för fastighetsanknutna tjänster (FM-service), främst till SKR men även till övriga hyresgäster i det egna fastighetsbeståndet.

Slussgården

Intresseorganisationer

Sobona, vd Per Nordenstam

Sobona är en medlems- och arbetsgivarorganisation för de kommunala företagen.
Sobona har verksamhetsanpassade kollektivavtal, ett stort medlemsinflytande och unik kompetens om hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll.

Sobona

Svenskt Ambulansflyg, vd Anna Alm-Andersson

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där alla regioner är medlemmar. Verksamheten samordnar och utför ambulanstransport med flygplan med beredskap vid tre beredskapsbaser, dygnets alla timmar, året runt.

Svenskt Ambulansflyg

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), vd Maria Price

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppgiften är att underlätta arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder den öppna databasen Kolada.

RKA erbjuder stöd med analys och uppföljning till kommuner och regioner genom att:

  • Tillgängliggöra cirka 6 000 nyckeltal tillgängliga för jämförelser och analys i databasen Kolada.
  • Erbjuda både generella och skräddarsydda utbildningar.
  • Erbjuda analysstöd som utgår från kommunala och regionala behov kring mål, styrning och resultat.

RKA