Handlingar

Här hittar du förslaget till SKR:s inriktning 2024-2027 samt övriga handlingar till kongressen. Alla dokument är pdf-dokument.

Protokoll

Protokoll från ordinarie kongress 2023 Pdf, 2.9 MB.

Föredragningslista

Föredragningslista Pdf, 182.7 kB.

Handlingar

Handlingar punkt 1-15

SKR:s inriktning 2024-2027

Styrelsens förslag till inriktning 2024-2027 (punkt 16) Pdf, 539.4 kB.

Motioner och interpellationer - styrelsens förslag till beslut

I dokumenten finns både motionen och styrelsens förslag till beslut (punkt 16-27)

Motionsavsnitt 1 - Arbetsgivarorganisation

Inkomna reservationer - avsnitt 1 Pdf, 117.5 kB.

Motion 1, 2 och 3 - Förslag till utvecklad process avseende avtalsrörelser Pdf, 619.7 kB.

Motion 5 - Språktest för legitimationsyrken Pdf, 201 kB.

Motion 23 - Arbetsgidsförläggning Pdf, 284.8 kB.

Motion 24 - Kollektivavtal med Brandmännens Riksförbund Pdf, 253.9 kB.

Motion 51 - Etisk plattform och kollektivavtal för hållbar bemanning Pdf, 205.1 kB.

Motion 63 - Erfarenhet ska löna sig Pdf, 201 kB.

Motion 74 - För en bättre lönesättning Pdf, 244.6 kB.

Motionsavsnitt 2a – Styrning hälso- och
sjukvård

Inkomna reservationer - avsnitt 2a Pdf, 627.6 kB.

Motion 25 - Nationell strategi för hjärt- kärlsjukvården Pdf, 260.1 kB.

Motion 26 - Behov av gemensamt ramverk för nya Pdf, 300.3 kB.
läkemedel samt modeller för införande av läkemedel Pdf, 300.3 kB.
för patienter med sällsynta sjukdomar Pdf, 300.3 kB.

Motion 30 - Ökat statligt ekonomiskt ansvar för kostnader kopplade till rättspsykiatrin och Motion 45 - Låt staten ansvara för rättspsykiatrisk vård Pdf, 279.2 kB.

Motion 32 - Översyn av den etiska plattformen Pdf, 852.5 kB.

Motion 37 - Jämlik transplantationsvård i Sverige Pdf, 254.6 kB.

Motion 38 - Stärk kunskapsstyrningen Pdf, 753.9 kB.

Motion 52 - Låt staten ansvara för vård på vingar Pdf, 778.1 kB.

Motion 69 - Avveckla regionernas utbetalningar till nätläkarna Pdf, 228.8 kB.

Motion 73 - Initera arbete för minskad administration inom hälso- och sjukvården Pdf, 243.5 kB.

Motionsavsnitt 2b - Hälso- och sjukvård

Inkomna reservationer - avsnitt 2b Pdf, 296.4 kB.

Motion 6 - Förbjud omskärelse av friska pojkar Pdf, 296.8 kB.

Motion 9 - Tillgång till 1177 Pdf, 299 kB.

Motion 12 - Minskad läkemedelsbrist och Motion 54 - Minskad läkemedelsbrist och Motion 58 - Egen vaccinproduktion Pdf, 1.6 MB.

Motion 15 - Obligatorisk hälsoundersökning för alla som söker asyl och får uppehållstillstånd Pdf, 231.2 kB.

Motion 19 - TBE-vaccination till barn och riskgrupper och Motion 70 - Jämlik och avgiftsfri TBE-vaccination oavsett var man bor Pdf, 300.8 kB.

Motion 21 - Vaccin mot vattkoppor Pdf, 243.9 kB.

Motion 46 - Frigör vårdplatser med moderniserad läkemedelslagstiftning Pdf, 222.1 kB.

Motion 47 - Medicinska kongresser Pdf, 282.2 kB.

Motion 48 - Inrätta ett digitalt Levande Bibliotek där man kan dela erfarenheter och kunskap om vanliga diagnoser Pdf, 737.4 kB.

Motion 68 - En jämlik tandvård Pdf, 217.8 kB.

Motionsavsnitt 3a - Demokrati

Inkomna reservationer - avsnitt 3a Pdf, 301.3 kB.

Motion 4 - Nätverk kopplat till de nationella minioriteterna och Motion 36 - En stärkt minoritetspolitik i våra kommuner och regioner Pdf, 258.8 kB.

Motion 14 - Nationellt gemensamt tiggeriförbud Pdf, 226.7 kB.

Motion 22 - Översättningar Pdf, 244.8 kB.

Motion 31 - Föräldraledighet för förtroendevalda i kommuner och regioner Pdf, 181.4 kB.

Motion 33 - Brotten mot välfärdssystemen måste bekämpas Pdf, 200.1 kB.

Motion 34 - Jämställdhet Pdf, 220 kB.

Motion 42 - Angiverilag Pdf, 227.2 kB.

Motionsavsnitt 3b - Styrning

Inkomna reservationer - avsnitt 3b Pdf, 286.4 kB.

Motion 18 - Stärk förutsättningarna för glesbygdskommuner Pdf, 240.3 kB.

Motion 43 - Minska den administrativa bördan för personal och chefer i välfärden Pdf, 229.1 kB.

Motion 59 - Uppmuntra mångfald och valfrihet i välfärden Pdf, 870.7 kB.

Motion 71 - Patienten ska ha valfrihet i slutenvården Pdf, 254.4 kB.

Motion 72 - Ge personal inom skola, vård och omsorg mer inflytande Pdf, 223.9 kB.

Motionsavsnitt 4 - Digitalisering

Inkomna reservationer - avsnitt 4 Pdf, 114.7 kB.

Motion 13 - Mjukvara Pdf, 286.3 kB.

Motion 35 - Digitalisering Pdf, 220.3 kB.

Motion 61 - Gemensam samordning kring öppna data för Sveriges kommuner och regioner Pdf, 233.3 kB.

Motion 66 - Gemensam samordning kring öppen källkod för Sveriges kommuner och regioner Pdf, 233 kB.

Motionsavsnitt 5 - Kultur och fritid

Inkomna reservationer - avsnitt 5 Pdf, 168.1 kB.

Motion 39 - Kultur, frihet och demokrati Pdf, 223.2 kB.

Motion 44 - Folkbildning och Motion 62 - Vikten av folkhögskolor och folkbildning Pdf, 322.4 kB.

Motion 64 - Kommunal och regional offentlig konst och kultur Pdf, 258.1 kB.

Motionsavsnitt 6 - Samhällsbyggnad

Inkomna reservationer - avsnitt 6 Pdf, 203.8 kB.

Motion 11 - Klassisk arkitektur och modern arkitektur Pdf, 1.5 MB.

Motion 40 - Grön omställning Pdf, 243.3 kB.

Motion 41 - Hållbar livsmedels- och energiförsörjning Pdf, 297.5 kB.

Motion 60 - Öka takten i klimatomställningen Pdf, 256 kB.

Motion 67 - Borttagande av regional planering enligt plan och bygglagen Pdf, 250.8 kB.

Motionsavsnitt 7 - Tillväxt och regional utveckling

Inkomna reservationer - avsnitt 7 Pdf, 203.5 kB.

Motion 20 - Utredning av Europaspåret för fungerande godstransporter och kollektivtrafik på järnväg Pdf, 249.9 kB.

Motion 28 - Kompensation till mindre turistkommuner Pdf, 285.3 kB.

Motion 49 - Det behövs en översyn av innehåll, ansvarsfördelning och finansiering av politikområdet Regional utveckling Pdf, 213.5 kB.

Motion 50 - Enskilda vägar behövs för att hela Sverige ska leva Pdf, 283.7 kB.

Motion 53 - Förenkla för resenären inom kollektivtrafiken Pdf, 215.6 kB.

Motion 55 Hastighetssänkningar - ett hinder för regional utveckling och tillväxt Pdf, 263.9 kB.

Motion 56 - Regionalisera trängeslskatter Pdf, 210.5 kB.

Motion 57 - Staten måste ta sitt ansvar vid större industrietableringar Pdf, 233.8 kB.

Motion 65 - Bättre statistik för turist- och besöksnäringen Pdf, 188.2 kB.

Motionsavsnitt 8 - Utbildning

Inkomna reservationer - avsnitt 8 Pdf, 118.1 kB.

Motion 7 - SKR ska stödja kommuner att förbättra pojkars resultat i skolan Pdf, 283.3 kB.

Motion 8 - Digitalisera elevhälsosamtal Pdf, 238.9 kB.

Motion 29 - Bättre förutsättningar att planera och bedriva kommunal vuxenutbildning Pdf, 215.3 kB.

Motionsavsnitt 9 - SKR som organisation

Inkomna reservationer - avsnitt 9 Pdf, 194.8 kB.

Motion 10 - Demokrati i SKR Pdf, 228.2 kB.

Motion 16 - Arvoden, en förtroendefråga och Motion 27 - Översyn av arvoderingen inom SKR Pdf, 366.1 kB.

Motion 17 - SKR och transparens Pdf, 253.2 kB.

Interpellation 1 - Interndemokrati Pdf, 204.5 kB.

Interpellation 2 - Avgiftshöjning Pdf, 188.7 kB.

Interpellation 3 - Politisering Pdf, 285.6 kB.